Honda CBF 500   40 - 55 eur

 

Honda Shadow    45 -60 eur

 

Harley Davidson  50 - 70 eur